Sportnetwerkbijeenkomst

texture

Terugblik Sportnetwerkbijeenkomst

Op maandag 25 maart 2024 vond de derde Sportnetwerkbijeenkomst van Voorne aan Zee plaats waarin ruim 50 deelnemers van zo’n 30 verschillende sport- en beweegaanbieders, ondernemers uit de sport, partners van zorg- en welzijnspartijen en inwoners samenkwamen. 

De bijeenkomst startte met een interactieve opening en een interview met wethouder Sport, Daan van Orselen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de nieuwe ontwikkelingen rondom het Sport- en Beweeg Akkoord Voorne aan Zee gedeeld aan de hand van het plan van aanpak en een praatplaat.

Ook het kernteam heeft zich op de sportnetwerkbijeenkomst voorgesteld. Het kernteam wordt vertegenwoordigd door verschillende sport-, beweeg- en maatschappelijke organisaties in Voorne aan Zee en de gemeente. Het kernteam houdt zich bezig met de overkoepelende organisatie van het lokale Sport- en Beweegakkoord. Zij zijn hiervoor het aanspreekpunt voor inwoners, de lokale sportsector en maatschappelijke organisaties en bieden ondersteuning bij het realiseren van initiatieven die passen binnen dit akkoord.

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomsten konden de aanwezigen in twee rondes aansluiten bij diverse gesprekstafels waarin zij konden meepraten en informatie kregen over: participatie planvorming Sport- en beweegbeleid, bestuurdersontwikkeling, hulp bij sportakkoord aanvragen, Ketenaanpakken Gezond Gewicht (GLI) en Valpreventie.

Het doel van deze bijeenkomst was het informeren van aanwezigen over de werkwijze van het nieuwe Sport- en Beweegakkoord en daarnaast netwerken, verbinden en kennis uitwisselen op verschillende thema’s en ontwikkelen.

Na vele positieve reacties, nieuwe onderlinge verbindingen en inzichten die zijn gelegd en opgedaan mogen we spreken van een geslaagde bijeenkomst.

Meer informatie over de besproken gesprekstafels vind je onderaan deze pagina.

Voor meer informatie over het Sport- en Beweegakkoord, neem dan een kijkje op de pagina 'sport en beweegakkoord voorne aan zee' op deze website. 

 

 

Toelichting en terugkoppeling Gesprekstafels tijdens de Sportnetwerkbijeenkomst van 25 maart 2024 

Gesprekstafel: Participatie planvorming Sport- en Beweegbeleid


Het sportbeleid van de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne dient te worden harmoniseerd naar één beleid voor de gemeente Voorne aan Zee. Het sport- en beweegbeleid van de gemeente Voorne aan Zee heeft als beoogd effect om kaders te bieden waarbinnen op het gebied van sport en bewegen keuzes kunnen worden gemaakt en besluiten kunnen worden genomen. Met de nieuwe kaders, die aansluiten op de behoefte van inwoners, wordt beoogd dat door de uitvoering van het nieuwe sport- en beweegbeleid inwoners (meer) gaan sporten en bewegen.

Om tot een breed gedragen sport- en beweegbeleid te komen wordt gestreefd naar het achterhalen hoe belanghebbenden in de toekomst wensen samen te werken, waar zij tevreden over zijn en waar verbeteringen nodig zijn.

Met de aanwezigen bij de gesprekstafel over het nieuwe sport- en beweegbeleid is aan de hand van drie vragen input opgehaald:

-          - Wat vindt u belangrijk voor in het nieuwe sport- en beweegbeleid?

-          - Wat vindt u dat er goed gaat op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente Voorne aan Zee?

-          - Wat vindt u dat er niet goed gaat op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente Voorne aan Zee?

Er is gesproken over hoe verenigingen onderling met elkaar kunnen samenwerken, hoe de sportinfrastructuur kan verbeteren en inzichtelijker wordt voor zowel aanbieders als inwoners, hoe sportsubsidies en tarieven door de gemeente moeten worden ingericht, welke doelgroepen extra aandacht moeten krijgen in het beleid en hoe de sociale veiligheid kan worden geborgd.

We willen de aanwezigen bedanken voor alle geleverde input. De maand april staat nog in het teken van participatie. Heeft u nog aanvullingen zou u dan willen reageren naar l.klaris@voorneaanzee.nl?
Bent u niet aanwezig geweest bij de sportnetwerkbijeenkomst dan wordt het op prijs gesteld als u nog input zou willen aanleveren, ook naar l.klaris@voorneaanzee.nl We houden u op de hoogte over het vervolgproces.

 

Gesprekstafel: Ondersteuning van idee naar aanvraag

Heb je een idee of plan om Sporten en Bewegen voor inwoners van Voorne aan Zee te stimuleren? Tijdens de Sportnetwerkbijeenkomst stonden de kernteamleden klaar om met je in gesprek te gaan. Om na te gaan of van jouw idee/kans/uitdaging een aanvraag gemaakt kan worden en zo ja, in hoeverre we daarin als kernteam of andere partijen ondersteuning kunnen bieden om een en ander te realiseren. Tijdens de bijeenkomst hebben verschillende ideeën verder vorm gekregen en is er een aantal aanvragen al direct ingediend. Er wad een grote diversiteit in de hulpvragen, alsook zijn er verbindingen gelegd tussen verenigingen met een vergelijkbare hulpvragen over kader en vrijwilligers. Een open gesprek met elkaar over deze hulpvragen werd als positief ervaren, inclusief het besef, dat als het signaal gegeven wordt er pas gekeken kan worden om gepaste ondersteuning te bieden.

 

Gesprekstafel: Bestuurdersontwikkeling

De sessie met bestuurders ging over besturingsniveau ‘s. Hoeveel tijd ben je als bestuurder actief en waar besteed je deze (spaarzame) tijd aan? Ben je aan het besturen of aan het uitvoeren? Zijn dit de juiste dingen? Maak je hierin bewust keuzes of overkomt het je? Hopelijk was dit direct al een leuke spiegel over je rol als bestuurder. 

Deze werkvorm maakt onderdeel uit van de opleiding “Besturen met Impact” die we in september in Voorne aan Zee willen starten. Wil je hier als bestuurder aan meedoen dan kan je hier je interesse kenbaar maken. Ook een aanrader om hier met meerdere bestuursleden vanuit één club aan mee te doen om samen binnen de club (nog) meer impact te maken. Of neem contact op met: k.boeser@stichting-push.nl. 

Tip: Video Back to Basics bekijken op Youtube. Deze filosofie staat centraal tijdens de opleiding. 

 

Gesprekstafel: Ketenaanpak Valpreventie

Het Sport en Beweeg Akkoord sluit aan bij het GALA (Gezond Actief Leven Akkoord). Daarbij is Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) onderdeel van de ketenaanpak valpreventie. Een ketenaanpak waar Voorne aan Zee actief mee aan de slag wil om de kans op vallen bij ouderen te verlagen. Hard nodig, want vallen blijkt een van de grootste problemen en risico’s voor 65-plussers. Door de juiste kracht- en balansoefeningen te doen en door goed te eten, kan je de kans op een val verlagen en daarmee je zelfstandigheid vergroten. Juist hier zet het programma TOM op in. Alle thuiswonenden 65-plussers in Voorne aan Zee kunnen hieraan deelnemen. Voor meer info, neem contact op met: a.flux@voorneaanzee.nl

 

Gesprekstafel: Ketenaanpak Overgewicht/ GLI/ Kind naar Gezonder Gewicht

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas en wordt vergoed door de zorgverzekering.  Een GLI duurt 2 jaar en helpt mensen bij een gedragsverandering. Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Een leefstijlcoach maakt hier altijd deel van uit en vaak is er een samenwerking met sportaanbieders of fysiopraktijken. Gesprekstafelonderwerp: “Hoe kunnen we de deelnemers van de GLI op een laagdrempelige manier toe leiden naar de sport?”

Met een kleine groep hebben we rond de tafel gezeten om deze moeilijke vraag proberen te beantwoorden. Huidige ervaringen werden uitgewisseld en mooie ideeën ontstonden. Is een wekelijkse beweegclub door verschillende sportaanbieders een oplossing? Wij praten hoever dit onderwerp graag verder met de sportaanbieders. Interesse? Neem dan contact op met: j.wille@stichting-push.nl

 

 

Sportnetwerkbijeenkomst foto

Vorige Sportakkoord bijeenkomsten (27-9 / 9-11)

Op 27 september jl. heeft een Sportnetwerkbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij zo’n 50 mensen aanwezig waren. In het kader van het (nieuwe) Sportakkoord II. De groep bestond uit een gevarieerder mix van sportorganisaties en vertegenwoordigers uit de domeinen van onderwijs, welzijn en zorg. De Sportnetwerkbijeenkomst stond volledig in het teken van Sportakkoord Voorne aan Zee II en de kansen die er liggen om nog meer inwoners in beweging te krijgen. Op initiatief vanuit stichting PUSH en in samenwerking met NMC Bright en de gemeente Voorne aan Zee. 

De avond werd afgetrapt door wethouder Sport Daan van Orselen, die de aanwezigen informeerde over actuele (fusie)ontwikkelingen en de potentiële impact van Sportakkoord Voorne aan Zee II. Aansluitend werd een plenair gesprek gevoerd, waarbij de focus lag op het informeren en inspireren van de aanwezigen. Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een verbindende, creatieve sessie. Hierbij werd gezamenlijk gezocht naar manieren om meer inwoners in beweging te krijgen, doelgroepgericht en krachten te bundelen. De ideeën die daarbij ontstonden bieden veel perspectief voor de toekomst. De avond werd uiteraard afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Op 9 november jl. vond er een vervolgbijeenkomst plaats, die werd gehouden bij Voorne Atletiek. Ongeveer 25 aanwezigen vanuit diverse sport- en beweegaanbieders, welzijn en zorgpartijen, gingen met elkaar in gesprek en zijn er voorbeelden gedeeld.  Van Danspaleis op andere sportlocaties, uitbreiding van fietsmaatjes, betrokkenheid scouting, tot slootjes springen. Jubileum vieren met andere Zwartewaalse sportclubs en een wandelchallenge. Het betrof een geslaagde bijeenkomst. 

Wij zijn benieuwd naar jullie mening over het Sportakkoord in 2023. Graag vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden, duur: circa 2 á 3 minuten.